Statut rady

Čl. 1

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Čl. 2

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 3

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád, zvolí svého předsedu a zapisovatele. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou členů školské rady.

Čl. 4

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovenými těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 5

Program zasedání navrhuje předseda. Při stanovení programu vychází předseda z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, zletilých žáků školy, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Předseda školské rady nejméně týden před zasedáním rady předá členům rady podklady, které bude rada projednávat.

Čl. 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů rady. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 7

Školská rada plní tyto úkoly:

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) Schvaluje řád hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy a navrhuje jeho změny

e) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) Projednává návrh rozpočtu organizace na další kalendářní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Čl. 8

O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 b) – d) rozhoduje školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zástupce zřizovatele školy. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada dokumenty neprojedná do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel školy.

Čl. 9

O jednání školské rady pořizuje zápis pověřený člen školské rady. Správnost zápisu stvrdí svým podpisem další člen školské rady. Přijatá usnesení se písemnou formou předají řediteli školy a zřizovateli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Krátké zprávy
Zveřejněno: 2.5.2021
Ředitelské volno- pátek 7.5.

V pátek 7.5. bude ve škole  z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno.

Zveřejněno: 19.4.2021
Projektový den "DEN ZEMĚ"

Ve čtvrtek 22. dubna slavíme Den Země. V pátek (23. 4.) nás čeká projektový den, kterým si tento svátek připomeneme.
Výuka:
- 1. stupeň do 10.45
- 2. stupeň+PrŠ do 11.40 

Zveřejněno: 4.3.2021
Přerušení výuky od 1.3. 2021

Na základě Usnesení Vlády české republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 v České republice

bude výuka na Základní škole a Praktické škole Kutná Hora, Na Náměti 417, od pondělí 1. března 2021 do 21. března 2021, přerušena.

Výuka bude probíhat distančním způsobem a bude zajištěna pedagogickými zaměstnanci školy

Mgr. Ludmila Janoušková,

ředitelka školy

Zveřejněno: 15.2.2021
Celoškolní projekt "Kutná Hora 25 let v UNESCO"

V roce 2020 oslavilo město Kutná Hora 25 let od zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. V rámci celoškolního  projektu se žáci hravou a zábavnou formou seznámí s organizací UNESCO a s kutnohorskými památkami zapsanými na listinu UNESCO. 
Projekt se uskuteční v týdnu od 22. do 26. 2.
V pátek 26.2. bude PROJEKTOVÝ DEN.
Výuka do 10.45 (platí to všechny žáky naší školy).

Zveřejněno: 22.12.2020
PrŠ posílá vánoční pozdrav

Jak jsme si letos užili předvánoční čas se podívejte ZDE.
My z PrŠ

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 8. května 2021
a svátek má ...státní svátek.

Anketa