Statut rady

Čl. 1

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Čl. 2

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 3

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád, zvolí svého předsedu a zapisovatele. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou členů školské rady.

Čl. 4

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovenými těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Čl. 5

Program zasedání navrhuje předseda. Při stanovení programu vychází předseda z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, zletilých žáků školy, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Předseda školské rady nejméně týden před zasedáním rady předá členům rady podklady, které bude rada projednávat.

Čl. 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů rady. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 7

Školská rada plní tyto úkoly:

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) Schvaluje řád hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy a navrhuje jeho změny

e) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) Projednává návrh rozpočtu organizace na další kalendářní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Čl. 8

O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 b) – d) rozhoduje školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zástupce zřizovatele školy. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada dokumenty neprojedná do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel školy.

Čl. 9

O jednání školské rady pořizuje zápis pověřený člen školské rady. Správnost zápisu stvrdí svým podpisem další člen školské rady. Přijatá usnesení se písemnou formou předají řediteli školy a zřizovateli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

Krátké zprávy
Zveřejněno: 12.5.2022
Cvičení v přírodě

V pátek 20. 5. se celá škola zúčastní cvičení v přírodě.

Zveřejněno: 6.5.2022
Projektový týden "My Evropané"

Od 10. do 13. 5. bude probíhat celoškolní projektový týden. V pátek nás čeká projektový den, všechny třídy budou mít do 10.45. 

Zveřejněno: 2.5.2022
9. 5. ŘEDITELSKÉ VOLNO
Zveřejněno: 19.4.2022
Den Země

V pondělí 25.4. projektovým dnem oslavíme Den Země. 
Výuka bude pro všechny žáky do 10.45.

Zveřejněno: 4.4.2022
Velikonoční zvyky a tradice

Celoškolní projekt (4.-13. 4.).
Ve středu před velikonočními prázdninami nás čeká projektový den. Celá škola bude končit v 10.45.

Zveřejněno: 17.3.2022
DOPRAVNí VÝCHOVA

Týdenní celoškolní projekt (21.-25.3.), jehož prostřednictvím se realizuje problematika dopravní výchovy, zakončí v pátek 25.3. projektový den.
Vsichni žáci naší školy budou mít výuku do 10.45.

Zveřejněno: 15.12.2021
Výuka- 20.-22.12. 2021

Výuka ve dnech 20.-21.12. bude do 11.40. Ve středu do 10.45 (projektový den). Platí pro celou školu.

Zveřejněno: 4.9.2021
Výuka od 6.-10. 9. 2021

V týdnu od 6. do 10. září nás čeká projektový BAREVNÝ TÝDEN
Výuka pro celou školu:
pondělí-čtvrtek: do 11.40
pátek (projektový den): do 10.45

Zveřejněno: 28.6.2021
Krásné prázdniny!

Přejeme všem našim žákům a jejich rodičům hezké léto a plno krásných prázdninových zážitků.

Těšíme se na Vás ve středu 1. září 2021!

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 21. května 2022
a svátek má Monika.

Anketa