Keramická dílna

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Implementace  nové organizační formy výuky do ŠVP

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2009
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.5. 2012

Stručný obsah projektu:
Náplní projektu je vytvoření nové organizační formy výuky žáků s lehkým, středním i těžkým zdravotním postižením a její implementace do ŠVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Na našem typu školy je v učebním plánu velké procento vyučovacích hodin v předmětech Pracovní činnosti v ZŠ praktické a speciální a Praktická cvičení v praktické škole dvouleté. Projekt je určen žákům všech ročníků jednotlivých typů a druhů školy a jeho cílem je vytvoření nových vyučovacích metod a metodických příruček, které povedou ke zkvalitnění, inovaci a modernizaci výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. S rozvojem klíčových kompetencí bude u žáků rozvíjena zejména manuální zručnost, kreativita a estetické cítění, čímž bude posílena jejich konkurenceschopnost a zaměstnatelnost. Aktivity projektu budou realizovány na naší škole a jsou určeny všem žákům a pedagogům školy.

Cíle projektu:

  • Inovace Školního vzdělávacího programu Pastelka, verze 2006/2007, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
  • Vytvoření, implementování a ověření nových vyučovacích metod práce podporujících rovný přístup ke vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v základní škole praktické, v základní škole speciální a v praktické škole dvouleté.
  • Zavedení nových vyučovacích činností, s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověka svět práce.
  • Vytvoření metodických příruček pro ZŠ praktickou, ZŠ speciální a praktickou školu dvouletou.
  • Úprava pracovního prostředí (učebny) pro rozvoj manuálních zručností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Získání nových pracovních dovedností a tím rozšíření možností při uplatnění na trhu práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Projekt vychází ze skutečnosti, že stěžejní oblastí ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Na našem typu školy je v učebním plánu velký počet vyučovacích hodin v předmětu Pracovní činnosti v základní škole praktické i v základní škole speciální a ve vyučovacím předmětu Praktická cvičení v praktické škole dvouleté.
Potřebnost projektu vychází z dlouhodobých analýz prováděných školou (analýza ŠVP a analýza uplatnitelnosti absolventů školy) a Úřadem práce v Kutné Hoře (analýza potřebnosti).
Z provedených analýz vyplynulo, že náš ŠVP má nedostatky v nabídce vyučovacích metod a forem práce ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a že absolventi školy mají mají podíl v zaměstnatelnosti v regionu Kutná Hora. Inovace projektu tedy spočívá v zavedení nových vyučovacích metod a forem práce v této vzdělávací oblasti. Novými metodami a formami výuky bychom chtěli rozvíjet manuální zručnost žáků, jejich kreativitu a tím posilovat jejich konkurenceschopnost a zaměstnatelnost.

Po ukončení projektu by mělo dojít k posílení konkurence schopnosti a zaměstnatelnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Integrace těchto žáků je jednou z priorit současné společnosti.

Krátké zprávy
Zveřejněno: 9.3.2023
Z Á P I S

    Z  Á  P  I  S

                Ve dnech

od 24. 4. 2023 do 28. 4. 2023

      od 14.00 do 16.00 hod.

           se koná zápis do

- 1. třídy ZŠ pro děti s vadami řeči

- 1. třídy ZŠ

- Přípravné třídy

K zápisu:

- Rodný list dítěte

Doporučení ŠPZ

Bližší informace v ředitelně školy

Zveřejněno: 16.12.2022
Vánoční zpívání na schodech

Ve čtvrtek 22.12. zveme všechny rodiče na tradiční VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH. Začátek v 10.00.

Výuka bude do 10.45. Platí pro všechny žáky naší školy.

Zveřejněno: 24.11.2022
Výsledky voleb do školské rady

Zvolení členové školské rady od 1. 1. 2023:

Zástupce Středočeského kraje:

Mgr., Bc. Silvia Doušová

Za zákonné zástupce:

Monika Ferencová

Zástupce pedagogů:

Mgr. Jaroslava Lázničková


Zveřejněno: 1.11.2022
Volby do ŠKOLSKÉ RADY

22. 11. 2022 proběhnou od 14.00 do 16.00 v přízemí budovy školy volby do ŠKOLSKÉ RADY.

Zveřejněno: 1.11.2022
Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy 16. a 18. listopadu ředitelské volno.

Zveřejněno: 28.9.2022
Změna ve výuce- pátek 30.9.

V pátek 30. 9. bude výuka do 11.40. Platí pro celou školu.

Zveřejněno: 20.9.2022
Změna ve výuce- pátek 23. 9.

V pátek 23. 9. bude výuka do 11.40. Platí pro celou školu.

Zveřejněno: 14.9.2022
Podzimní cvičení v přírodě

V pátek bude mít celá škola cvičení v přírodě.

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 28. května 2023
a svátek má Vilém.

Anketa