Keramická dílna

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Implementace  nové organizační formy výuky do ŠVP

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2009
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.5. 2012

Stručný obsah projektu:
Náplní projektu je vytvoření nové organizační formy výuky žáků s lehkým, středním i těžkým zdravotním postižením a její implementace do ŠVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Na našem typu školy je v učebním plánu velké procento vyučovacích hodin v předmětech Pracovní činnosti v ZŠ praktické a speciální a Praktická cvičení v praktické škole dvouleté. Projekt je určen žákům všech ročníků jednotlivých typů a druhů školy a jeho cílem je vytvoření nových vyučovacích metod a metodických příruček, které povedou ke zkvalitnění, inovaci a modernizaci výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. S rozvojem klíčových kompetencí bude u žáků rozvíjena zejména manuální zručnost, kreativita a estetické cítění, čímž bude posílena jejich konkurenceschopnost a zaměstnatelnost. Aktivity projektu budou realizovány na naší škole a jsou určeny všem žákům a pedagogům školy.

Cíle projektu:

  • Inovace Školního vzdělávacího programu Pastelka, verze 2006/2007, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
  • Vytvoření, implementování a ověření nových vyučovacích metod práce podporujících rovný přístup ke vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v základní škole praktické, v základní škole speciální a v praktické škole dvouleté.
  • Zavedení nových vyučovacích činností, s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověka svět práce.
  • Vytvoření metodických příruček pro ZŠ praktickou, ZŠ speciální a praktickou školu dvouletou.
  • Úprava pracovního prostředí (učebny) pro rozvoj manuálních zručností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Získání nových pracovních dovedností a tím rozšíření možností při uplatnění na trhu práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Projekt vychází ze skutečnosti, že stěžejní oblastí ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Na našem typu školy je v učebním plánu velký počet vyučovacích hodin v předmětu Pracovní činnosti v základní škole praktické i v základní škole speciální a ve vyučovacím předmětu Praktická cvičení v praktické škole dvouleté.
Potřebnost projektu vychází z dlouhodobých analýz prováděných školou (analýza ŠVP a analýza uplatnitelnosti absolventů školy) a Úřadem práce v Kutné Hoře (analýza potřebnosti).
Z provedených analýz vyplynulo, že náš ŠVP má nedostatky v nabídce vyučovacích metod a forem práce ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a že absolventi školy mají mají podíl v zaměstnatelnosti v regionu Kutná Hora. Inovace projektu tedy spočívá v zavedení nových vyučovacích metod a forem práce v této vzdělávací oblasti. Novými metodami a formami výuky bychom chtěli rozvíjet manuální zručnost žáků, jejich kreativitu a tím posilovat jejich konkurenceschopnost a zaměstnatelnost.

Po ukončení projektu by mělo dojít k posílení konkurence schopnosti a zaměstnatelnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Integrace těchto žáků je jednou z priorit současné společnosti.

Krátké zprávy
Zveřejněno: 4.3.2024
Dopravní výchova

Celoškolní projektový den, výuka do 11.40.

Zveřejněno: 20.12.2023
Zpívání na schodech- pátek 22. 12.

Zveme všechny rodiče na tradiční, předvánoční ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH.

Začínáme v 10.00.


Zveřejněno: 23.11.2023
PROVOZ ŠKOLY 27. 11.

DNE 27. 11. 2023 BUDE PROVOZ ŠKOLY NEPŘERUŠEN.

Zveřejněno: 16.10.2023
Projektový den
Výuka pro celou školu do 11.40.
Zveřejněno: 24.9.2023
Státní svátek, ředitelské volno

28.9.- Státní svátek

29.9.- Ředitelské volno

Zveřejněno: 15.9.2023
Cvičení v přírodě

V pátek 15. 9. bude mít celá škola cvičení v přírodě.

Zveřejněno: 4.9.2023
Výuka 5.- 8. 9.

V prvním týdnu bude výuka do 11.40. Platí pro všechny žáky naší školy.

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 22. dubna 2024
a svátek má Evženie.

Anketa