Projekty realizované v minulosti

ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠMT V RÁMCI SIPVZ č. 0038P2005
Implementace grafického SW do výuky a mimoškolní činnosti

Cíle projektu

 • umožnit a přiblížit práci s komunikačními a informačními technologiemi dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • implementace ICT do zájmové činnosti žáků a tak předcházet sociálně patologickým jevům
 • seznámení žáků speciální školy s grafickými programy, naučit je ovládat digitální fotoaparát, digitální videokameru
 • předprofesní příprava žáků, příprava na vstup do OU a SOU, aby se moli plně zapojit mezi vrstevníky ze ZŠ
 • zpřístupnit počítačovou učebnu v odpoledních hodinách a umožnit  tak smysluplné využití  volného času
 • zlepšit komunikaci rodičů se školou , pravidelně je seznamovat s děním ve škole
 • rozvoj prostorové představivosti, zkvalitnit plnění ŠVP

Řešitelský tým:
Mgr. Vlasta Králová
Mgr. Zdeněk Klouda (ověřovací organizace ZŠ Čáslav)
Mgr. Ludmila Janoušková (ředitelka školy)
Mgr. Jaroslava Lázničková (ČJ, VV)
Leona Krulišová (účetní)

ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠMT V RÁMCI SIPVZ   č. 0457P21006
Implementace IT do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a všech stupních ZŠ speciální

Cíle projektu

 • Vytvořit výukový materiál (SW) pro téma Člověk a jeho zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s podporou IT a zprostředkovat tím dětem kvalitní přípravu pro budoucí, praktický život.
 • Vytvořit kvalitní výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP.
 • Maximálně využít při tvorbě výukového materiálu mezipředmětové vztahy a vytvořit materiál, který umožní nabyté znalosti a dovednosti užít i v běžném životě.
 • Zkvalitnit výuku této vzdělávací oblasti. Zaměřit se na, z praxe ověřené, problémové oblasti a přiblížit je jiným, pro děti příjemnějším, zajímavějším způsobem.
 • Navázat na výsledky loňského projektu (č. 0038P2005- Implemantace grafického SW do výuky a mimoškolní činnosti). Využít ICT (digitální fotoaparát, barevná tiskárna,..), znalostí a dovedností některých žáků při přípravě podkladů k tvorbě výukových programů (zpracování a úprava digitální fotografie,..)
 • Inspirovat učitele k častějšímu, pravidelnému využívání moderních ICT a k implementování těchto ICT již do výuky nejmladších žáků, tzn. na 1. stupni ZŠ a všech stupních ZŠ speciální.

Řešitelský tým:
Mgr. Vlasta Králová
Mgr. Radka Hatáková
Mgr. Ludmila Janoušková (ředitelka školy)
Mgr. Jaroslava Lázničková (ČJ, VV)
Leona Krulišová (účetní)

PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2006
Hudba pomáhá dětem

Cíle projektu

 • motivovat děti i jejich rodiče k pravidelné docházce do předškolního zařízení
 • zajistit dětem společný pobyt v odlišném kulturním prostředí, v klidné, milé a přívětivé atmosféře
 • poskytnout dětem správný mluvní vzor
 • pomocí textů písní učit děti správně zacházet s jazykem a zlepšovat tak jejich celkovou verbalizaci,
  rozvíjet myšlenkové postupy: paměť, zapamatování, vybavení
 • vést děti k morálnímu cítění rozvojem jejich citových a volních stránek- upevňovat vzájemné vztahy a pomoc mezi dětmi
 • učit děti vystupovat na veřejnosti, vhodnému chování ve společnosti, rozvíjet jejich zdravé sebevědomí, důvěru v sebe samotného, nebát se předvést to, co umím
 • rozvíjet v dětech estetické cítění, objevování krás okolního světa
 • vést děti k radosti z hudby a prohlubovat zájem o ni
 • přispět k všestrannému, harmonickému rozvoji osobnosti

Řešitelský tým:
Mgr. Monika Vokounová
Mgr. Martina Černíková

PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2008 č. 052/1/2008
Školní fotbalový klub

Cíle projektu

 • smysluplně využívat volného času dětí z romské komunity na okrese Kutná Hora a napomáhat prevenci sociálně patologických jevů
 • založit školní fotbalový klub
 • aktivním zapojením rodiče romských dětí do vedení fotbalového kroužku prohloubit spolupráci mezi rodinou a školou
 • důrazem na pravidelnou docházku do kroužku rozvíjet v dětech smysl pro povinnost
 • vytvářet u dětí kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti
 • rozvíjet u dětí fyzickou kondici
 • vychovávat ke zdravému životnímu stylu
 • zajistit žákům vhodné podmínky pro trénink
 • pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a pocit sounáležitosti k týmu
 • účastí na školních a mimoškolních sportovních soutěžích poskytovat dětem možnost vyniknout, být v něčem úspěšný a mít spoluzodpovědnost za reprezentaci školy
 • napomáhat utváření hodnotové orientace žáků s důrazem na vytváření a dodržování přátelské atmosféry v týmu a smyslu pro fair play

Řešitelský tým:
Mgr. Jaroslava Lázničková
Mgr. Pavel Vaško
Mgr. Vlasta Králová

Krátké zprávy
Zveřejněno: 12.5.2022
Cvičení v přírodě

V pátek 20. 5. se celá škola zúčastní cvičení v přírodě.

Zveřejněno: 6.5.2022
Projektový týden "My Evropané"

Od 10. do 13. 5. bude probíhat celoškolní projektový týden. V pátek nás čeká projektový den, všechny třídy budou mít do 10.45. 

Zveřejněno: 2.5.2022
9. 5. ŘEDITELSKÉ VOLNO
Zveřejněno: 19.4.2022
Den Země

V pondělí 25.4. projektovým dnem oslavíme Den Země. 
Výuka bude pro všechny žáky do 10.45.

Zveřejněno: 4.4.2022
Velikonoční zvyky a tradice

Celoškolní projekt (4.-13. 4.).
Ve středu před velikonočními prázdninami nás čeká projektový den. Celá škola bude končit v 10.45.

Zveřejněno: 17.3.2022
DOPRAVNí VÝCHOVA

Týdenní celoškolní projekt (21.-25.3.), jehož prostřednictvím se realizuje problematika dopravní výchovy, zakončí v pátek 25.3. projektový den.
Vsichni žáci naší školy budou mít výuku do 10.45.

Zveřejněno: 15.12.2021
Výuka- 20.-22.12. 2021

Výuka ve dnech 20.-21.12. bude do 11.40. Ve středu do 10.45 (projektový den). Platí pro celou školu.

Zveřejněno: 4.9.2021
Výuka od 6.-10. 9. 2021

V týdnu od 6. do 10. září nás čeká projektový BAREVNÝ TÝDEN
Výuka pro celou školu:
pondělí-čtvrtek: do 11.40
pátek (projektový den): do 10.45

Zveřejněno: 28.6.2021
Krásné prázdniny!

Přejeme všem našim žákům a jejich rodičům hezké léto a plno krásných prázdninových zážitků.

Těšíme se na Vás ve středu 1. září 2021!

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 21. května 2022
a svátek má Monika.

Anketa