Projekty realizované v minulosti

ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠMT V RÁMCI SIPVZ č. 0038P2005
Implementace grafického SW do výuky a mimoškolní činnosti

Cíle projektu

 • umožnit a přiblížit práci s komunikačními a informačními technologiemi dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • implementace ICT do zájmové činnosti žáků a tak předcházet sociálně patologickým jevům
 • seznámení žáků speciální školy s grafickými programy, naučit je ovládat digitální fotoaparát, digitální videokameru
 • předprofesní příprava žáků, příprava na vstup do OU a SOU, aby se moli plně zapojit mezi vrstevníky ze ZŠ
 • zpřístupnit počítačovou učebnu v odpoledních hodinách a umožnit  tak smysluplné využití  volného času
 • zlepšit komunikaci rodičů se školou , pravidelně je seznamovat s děním ve škole
 • rozvoj prostorové představivosti, zkvalitnit plnění ŠVP

Řešitelský tým:
Mgr. Vlasta Králová
Mgr. Zdeněk Klouda (ověřovací organizace ZŠ Čáslav)
Mgr. Ludmila Janoušková (ředitelka školy)
Mgr. Jaroslava Lázničková (ČJ, VV)
Leona Krulišová (účetní)

ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠMT V RÁMCI SIPVZ   č. 0457P21006
Implementace IT do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a všech stupních ZŠ speciální

Cíle projektu

 • Vytvořit výukový materiál (SW) pro téma Člověk a jeho zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s podporou IT a zprostředkovat tím dětem kvalitní přípravu pro budoucí, praktický život.
 • Vytvořit kvalitní výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP.
 • Maximálně využít při tvorbě výukového materiálu mezipředmětové vztahy a vytvořit materiál, který umožní nabyté znalosti a dovednosti užít i v běžném životě.
 • Zkvalitnit výuku této vzdělávací oblasti. Zaměřit se na, z praxe ověřené, problémové oblasti a přiblížit je jiným, pro děti příjemnějším, zajímavějším způsobem.
 • Navázat na výsledky loňského projektu (č. 0038P2005- Implemantace grafického SW do výuky a mimoškolní činnosti). Využít ICT (digitální fotoaparát, barevná tiskárna,..), znalostí a dovedností některých žáků při přípravě podkladů k tvorbě výukových programů (zpracování a úprava digitální fotografie,..)
 • Inspirovat učitele k častějšímu, pravidelnému využívání moderních ICT a k implementování těchto ICT již do výuky nejmladších žáků, tzn. na 1. stupni ZŠ a všech stupních ZŠ speciální.

Řešitelský tým:
Mgr. Vlasta Králová
Mgr. Radka Hatáková
Mgr. Ludmila Janoušková (ředitelka školy)
Mgr. Jaroslava Lázničková (ČJ, VV)
Leona Krulišová (účetní)

PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2006
Hudba pomáhá dětem

Cíle projektu

 • motivovat děti i jejich rodiče k pravidelné docházce do předškolního zařízení
 • zajistit dětem společný pobyt v odlišném kulturním prostředí, v klidné, milé a přívětivé atmosféře
 • poskytnout dětem správný mluvní vzor
 • pomocí textů písní učit děti správně zacházet s jazykem a zlepšovat tak jejich celkovou verbalizaci,
  rozvíjet myšlenkové postupy: paměť, zapamatování, vybavení
 • vést děti k morálnímu cítění rozvojem jejich citových a volních stránek- upevňovat vzájemné vztahy a pomoc mezi dětmi
 • učit děti vystupovat na veřejnosti, vhodnému chování ve společnosti, rozvíjet jejich zdravé sebevědomí, důvěru v sebe samotného, nebát se předvést to, co umím
 • rozvíjet v dětech estetické cítění, objevování krás okolního světa
 • vést děti k radosti z hudby a prohlubovat zájem o ni
 • přispět k všestrannému, harmonickému rozvoji osobnosti

Řešitelský tým:
Mgr. Monika Vokounová
Mgr. Martina Černíková

PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2008 č. 052/1/2008
Školní fotbalový klub

Cíle projektu

 • smysluplně využívat volného času dětí z romské komunity na okrese Kutná Hora a napomáhat prevenci sociálně patologických jevů
 • založit školní fotbalový klub
 • aktivním zapojením rodiče romských dětí do vedení fotbalového kroužku prohloubit spolupráci mezi rodinou a školou
 • důrazem na pravidelnou docházku do kroužku rozvíjet v dětech smysl pro povinnost
 • vytvářet u dětí kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti
 • rozvíjet u dětí fyzickou kondici
 • vychovávat ke zdravému životnímu stylu
 • zajistit žákům vhodné podmínky pro trénink
 • pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a pocit sounáležitosti k týmu
 • účastí na školních a mimoškolních sportovních soutěžích poskytovat dětem možnost vyniknout, být v něčem úspěšný a mít spoluzodpovědnost za reprezentaci školy
 • napomáhat utváření hodnotové orientace žáků s důrazem na vytváření a dodržování přátelské atmosféry v týmu a smyslu pro fair play

Řešitelský tým:
Mgr. Jaroslava Lázničková
Mgr. Pavel Vaško
Mgr. Vlasta Králová

Krátké zprávy
Zveřejněno: 4.3.2024
Dopravní výchova

Celoškolní projektový den, výuka do 11.40.

Zveřejněno: 20.12.2023
Zpívání na schodech- pátek 22. 12.

Zveme všechny rodiče na tradiční, předvánoční ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH.

Začínáme v 10.00.


Zveřejněno: 23.11.2023
PROVOZ ŠKOLY 27. 11.

DNE 27. 11. 2023 BUDE PROVOZ ŠKOLY NEPŘERUŠEN.

Zveřejněno: 16.10.2023
Projektový den
Výuka pro celou školu do 11.40.
Zveřejněno: 24.9.2023
Státní svátek, ředitelské volno

28.9.- Státní svátek

29.9.- Ředitelské volno

Zveřejněno: 15.9.2023
Cvičení v přírodě

V pátek 15. 9. bude mít celá škola cvičení v přírodě.

Zveřejněno: 4.9.2023
Výuka 5.- 8. 9.

V prvním týdnu bude výuka do 11.40. Platí pro všechny žáky naší školy.

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 22. dubna 2024
a svátek má Evženie.

Anketa