Základní údaje

1Název: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Janoušková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jaroslava Stehlíková
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 15, 150 21 Praha 5
IČO: 70836230
IZO: 600021785

Škola má bezbariérový vstup a výtah, který umožňuje bezproblémový pohyb po budově školy. Výuka probíhá ve 12 kmenových učebnách a v  odborných učebnách (počítačová učebna, keramická dílna, cvičná kuchyň, chlapecká a dívčí dílna). Dvě kmenové třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí s dataprojektorem.  Součástí školy je tělocvičný sál a jedno oddělení školní družiny. Vedle školy jsou venkovní sportovní plochy- hřiště na míčové hry, pískové doskočiště, plocha na zájmovou činnost žáků a pozemek pro pracovní činnosti žáků pro pěstitelské práce. Z hlediska materiálně technického je škola velmi dobře vybavena kompenzačními pomůckami potřebnými k výuce zdravotně postižených žáků.


Součásti školy:

Základní škola
ZŠ praktická + Přípravná třída pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
ZŠ speciální +Přípravný stupeň ZŠ speciální
Praktická škola

Školská zařízení:

Školní družina

Odloučená pracoviště školy:

ÚSP U Bartoloměje, Masarykova 453, Kutná Hora- 2 třídy ZŠ speciální

Napsat komentář