Jednací řád

Jednací řád školské rady
při Základní škole a Praktické škole, Kutná Hora

Článek 1

Zasedání školské rady:

1.    Zasedání školské rady svolává její předseda.

2.    Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 14 pracovních dnů předem.

3.    Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající.

4.    Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.

5.    Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.

Článek 2

Závěry školské rady:

1.    Závěry ze zasedání formuluje předseda nebo jím pověřený zástupce.

2.    O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.

3.    O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu informován ředitel školy.

Článek 3

Zápis ze školské rady:

1.    Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, přítomnost členů se potvrdí jejich podpisem.

2.    Za vyhotovení zápisu zodpovídá předseda nebo jím určený zapisovatel.

3.    Seznámení s obsahem zápisu potvrdí členové svým podpisem.

4.    Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady zodpovídá předseda.

Článek 4

Přijetí a změna jednacího řádu:

1.    K přijetí jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

2.    Ke změně jednacího řádu je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

Jednací řád byl projednán a schválen při prvním zasedání školské rady dne 14. 3. 2006 v Kutné Hoře.

Napsat komentář